TIETOSUOJASELOSTE

Tässä tietosuojaselosteessa selvitetään EU:n tietosuoja-asetuksen sekä henkilötietolain (523/1999) edellyttämät tiedot Suomen Adventtikirkon koulutoimen ja Suomen kristillisen yhteiskoulun ylläpitämien henkilörekisterien osalta. Tämä tietosuojaseloste julkaistaan koulun Internet-sivulla (www.skyk.fi) ja sitä päivitetään tarvittaessa, kun sen sisältämät tiedot muuttuvat.

REKISTERINPITÄJÄ
Suomen Adventtikirkko/Suomen kristillinen yhteiskoulu
Ly-tunnus: 0142228-0
Toivonlinnantie 630, 21500 Piikkiö
Puhelin: 0504382224
Sähköposti: rehtori@toivonlinna.fi

REKISTERINPITÄJÄN TOIMINTAMUODOT
Suomen Adventtikirkon perustehtävä koulutuksen järjestäjänä on antaa perusopetuslain (682/1998) mukaista opetusta ja lukiolain (692/1998) mukaista koulutusta. Tämän perustehtävänsä tueksi Kopun kristillisen koulun, Siikasalmen kristillisen koulun, Suomen kristillisen yhteiskoulun ja Tampereen kristillisen koulun, on kerättävä eräitä em. toimintojen kannalta välttämättömiä henkilötietoja.

HENKILÖREKISTERIASIOIDEN YHDYSHENKILÖ/ TIETOSUOJAKOORDINAATTORI
Leo Lammi  (puh. 0442020557 / sihteeri@toivonlinna.fi)

Visma-vastaava (Wilma, Kurre, Primus):
Anne Tukiainen (puh. 0458914787 / anne.tukiainen@takriko.fi)

Tietosuojavaltuutettua ei ole nimetty (peruste: EU:n tietosuoja-asetus 37 artikla).

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS
Rekisterinpitäjä käsittelee oppilaiden ja opiskelijoiden henkilötietoja opetuksen järjestämiseksi. Rekisterinpitäjä käsittelee myös palveluksessaan olevan henkilökunnan henkilötietoja työsuhdevelvoitteiden täyttämiseksi. Henkilötietoja ei käsitellä markkinointitarkoituksessa.

YLLÄPIDETTÄVÄT REKISTERIT
Oppilasrekisteri
Henkilöstörekisteri
Kulunvalvontajärjestelmä
Johtokunnan jäsentiedot
Ylläpidettävistä rekistereistä on laadittu erilliset rekisteriselosteet.

REKISTERIEN TIETOSISÄLTÖ
Oppilaiden ja opiskelijoiden yksilöimisen, tunnistamisen ja opetuksen järjestämisen kannalta tarpeelliset tiedot, kuten:
• Oppilaan/opiskelijan nimi ja henkilötunnus
• yhteystiedot: osoite, kotikunta, puhelinnumero ja sähköpostiosoite;
• oppilaan huoltajien nimi- ja yhteystiedot;
• opintosuorituksiin ja opintojen järjestämiseen liittyvät tiedot, mm. katsomusaine ja
• muut ao. rekisteriselosteissa tarkemmin yksilöidyt tiedot.
Rekisterinpitäjän palveluksessa olevan henkilöstön osalta tarpeelliset tiedot palkanmaksun ja muiden työsuhdevelvoitteiden täyttämiseksi, kuten:
• henkilö- ja yhteystiedot;
• koulutus;
• työtehtävä;
• työsuhteen kesto;
pankkiyhteystiedot.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Rekistereissä olevat tiedot on saatu rekisteröidyiltä itseltään tai heidän huoltajiltaan. Osa tiedoista syntyy oppilaan/opiskelijan opetuksen järjestämisestä koostuvasta tiedosta, jonka opettaja kirjaa rekisteriin.

TIETOJEN LUOVUTUKSET
Oppilaan tai opiskelijan henkilötietoja ei lähtökohtaisesti luovuteta rekisteripitäjän tai rekisterinpitäjän lukuun toimivien kolmansien tahojen ulkopuolelle. Kuitenkin oppilaan tai opiskelijan henkilötietoja voidaan luovuttaa opintojen järjestämisen, seurannan ja tilastoinnin toteuttamiseksi Ylioppilastutkintolautakunnalle, Tilastokeskukselle, kaupungin opetustoimelle, Kansalliselle arviointikeskukselle (KARVI), Kansaneläkelaitokselle, Opetushallitukselle tai muille viranomaisille. Tietoja voidaan luovuttaa myös oppilaitoksen vaihdon yhteydessä uudelle oppilaitokselle sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi.
Rekisterinpitäjä ei siirrä tai luovuta henkilötietoja Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

REKISTERIEN SUOJAUSPERIAATTEET
Rekisterinpitäjän oppilas- ja asiakasrekisterin tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein. Tietoja ja palvelua suojataan muun muassa palomuurin, fyysisten laitetilojen suojaamisen, kulunvalvonnan, käyttöoikeuksien ja salaustekniikoiden sekä aktiivisen valvonnan kautta. Henkilötiedot suojataan asiattomalta pääsyltä ja laittomasti tai vahingossa tapahtuvalta tietojenkäsittelyltä.
Henkilötietoja käsittelevät vain rekisterinpitäjän erityisesti määrittelemät henkilöt, jotka ovat rekisterinpitäjän palveluksessa, sekä rekisterinpitäjän toimeksiannosta palveluja ylläpitävät tai kehittävät kolmannet osapuolet.

REKISTERÖITYJEN OIKEUDET
Rekisteröidyllä on alla olevissa kohdissa 1-7 mainitut oikeudet häntä koskevien tietojen saantiin, oikaisemiseen, rajoittamiseen, poistamiseen tai siirtämiseen sekä oikeus tehdä henkilötietojensa käsittelystä valitus:
1. Oikeus pyytää pääsy omiin henkilötietoihinsa ja tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja on tallennettu rekisterinpitäjän rekistereihin;
2. Oikeus pyytää häntä koskevien virheellisten tai epätarkkojen henkilötietojen oikaisemista tai poistamista;
3. Oikeus pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista;
4. Oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä (kieltämällä niiden käsittely esim. suoramarkkinointia, markkina- ja mielipidetutkimusta varten tai henkilömatrikkelia taikka sukututkimusta varten);
5. Oikeus vaatia henkilötietojensa siirtämistä yleisesti käytössä olevassa siirtomuodossa toiseen järjestelmään. (Oikeus koskee vain rekisteröidyn itsensä antamia tietoja.)
6. Oikeus peruuttaa antamansa suostumus henkilötietojensa käsittelyyn;
7. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.
Edellä kohdissa 1-6 tarkoitettu pyyntö tai vaatimus tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen Suomen kristillinen yhteiskoulu, Toivonlinnantie 630, 21500 Piikkiö. Siinä tulee mainita rekisteröidyn nimi, henkilötunnus, postiosoite ja puhelinnumero. Vastaus pyyntöön toimitetaan rekisteröidyn väestötietojärjestelmästä varmennettuun osoitteeseen. Rekisterinpitäjällä on oikeus tarpeellisissa määrin suorittaa tunnistustoimenpiteitä ennen tietojen lähettämistä. Tarkastuspyyntö tai tietojen käsittelyä koskeva vaatimus voidaan esittää myös henkilökohtaisesti yllämainitussa osoitteessa, jolloin rekisteröidyn tulee vaadittaessa esittää tunnistamista varten virallinen asiakirja (henkilötodistus, ajokortti tai passi).
Valitus valvontaviranomaiselle tehdään toimivaltaisen viranomaisen ohjeistamalla tavalla suoraan viranomaiselle, joka Suomessa on tietosuojavaltuutettu (www.tietosuoja.fi).