Suomen kristillisen yhteiskoulun lukion opetussuunnitelma (OPS) on laadittu lukion opetussuunnitelman perusteiden (LOPS) kehysten mukaan paikallisena opetussuunnitelmana.

Koulu noudattaa LOPS:a ja opetussuunnitelmassa on täsmennetty LOPS:a määriteltyjä tavoitteita ja sisältöjä sekä muita opetuksen järjestämiseen liittyviä seikkoja. Erityisesti tuodaan esille koulun erityispiirre kristillisenä lukiona. Oppiaineiden opetuksessa pyritään lähtemään liikkeelle tieteenalalla vallitsevista käsityksistä ja tarjoamalla samalla mahdollisuutta kristillisen maailmankatsomuksen valitsemiseen sen rinnalle. LOPS:sta poikkeaminen voi siis olla LOPS:n laajennus tai painotus esimerkiksi edellä mainitusta seikasta tai koulun sijainnista johtuen.

Opetussuunnitelmassa otetaan huomioon koulumuodon yhtenäisyys ja se pyritään niveltämään joustavasti samassa koulussa toimivaan perusopetuksen opetussuunnitelmaan.

Lukiokoulutuksen opetussuunnitelmaa koskevat päätökset ovat:

  • lukiolaki ja –asetus
  • valtioneuvoston asetus lukiolaissa tarkoitetun opetuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista ja lukiokoulutuksen tuntijaosta
  • Opetushallituksen määräys lukion opetussuunnitelman perusteista
  • koulutuksen järjestäjän hyväksymä opetussuunnitelma
  • lukioasetuksen 3 §:n mukainen vuosittainen suunnitelma

Opiskelijoiden huoltajien mielipidettä on kuultu varsinkin opetussuunnitelman kasvatustavoitteiden määrittelyssä. Myös opiskelijat ovat olleet mukana opetussuunnitelmatyössä.

Opettajien tulee opetuksessaan noudattaa opetuksen järjestäjän vahvistamaa opetussuunnitelmaa.